Nacházíte se zde:

Dokumenty školy

Školní řád ke stažení zde

Klasifikační řád

ŠVP VS

ŠVP SP

Krizový plán

Celoroční plán školy

Preventivní strategie ke stažení zde

Plán a cíle práce metodika prevence zde

Plán práce metodika výchovného poradenství

Strategie předcházení školní neúspěšnosti

Metodika k prevenci a postihu záškoláctví a omlouvání žáků z vyučování

 

 

Vážení rodiče,

 

naše škola je příznivě hodnocena jak Vámi, veřejností, tak i kontrolními orgány. Velmi si toho vážíme. Nicméně i ta nejlepší škola není nikdy zcela imunní proti možnému výskytu šikany. Ministerstvo školství ČR připravilo metodický pokyn (č. j. MSMT-22294/2013-1) k programu školy proti šikaně. Proto i my chceme být připraveni zachytit případné bezpráví hned v počátku a účinně ho zastavit, za předpokladu, že by se vyskytlo. S tímto záměrem jsme vytvořili program proti šikanování, jehož důležitou součástí je spolupráce nás pedagogů s Vámi. Prosíme Vás proto o spolupráci, kdybyste měli jakékoliv podezření, či dokonce jistotu, že je Vašemu dítěti ubližováno, bezprostředně se na nás obraťte.

Využít můžete naše telefonní číslo: 558 433 636603 574 554

Předem domluvenou osobní schůzku

Kontaktní e-mail :

miluse.pacikova@ssosfm.cz – Mgr. Miluše Pacíková, ředitelka školy

tomas.kozak@ssosfm.cz  – Bc. Tomáš Kozák, metodik prevence

Kontakty na třídní učitele (v sekci kontakty na těchto webových stránkách)

Děkujeme Vám a přejeme všem pevné zdraví a klidný školní rok.

Ochrana žáků před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí.

a) Všichni žáci školy jsou povinni předcházet výskytu šikany, kyberšikany, zneužívání návykových látek, včetně alkoholu a nikotinu, a dále jsou povinni zabránit vandalismu, brutalitě, rasismu kriminalitě. Při jejich odhalení jsou povinni okamžitě informovat třídního učitele, nebo vedení školy.

b) Ve škole je zakázáno propagovat strany a hnutí, směřující k potlačování lidských práv či rasové nesnášenlivosti.

c) Žák má právo na pomoc při řešení problémů souvisejících se vztahy s ostatními žáky nebo zaměstnanci školy, má právo žádat o řešení takových problémů přímo ředitelkou školy.

d) Žák, který se stal obětí šikany nebo jiného násilného, ponižujícího nebo protiprávního jednání (vandalismus, rasismus, brutalita nebo požívání návykové látky apod.) má právo oznámit takovou skutečnost kterémukoliv pedagogickému pracovníkovi školy a na základě tohoto oznámení má právo na okamžitou pomoc a ochranu.

e) Žák, který se stal svědkem násilného jednání, šikany nebo jiného ponižujícího jednání, (vandalismus, rasismus, brutalita apod.) má povinnost hlásit takovou skutečnost třídnímu učiteli, jinému zaměstnanci školy nebo ředitelce školy.

f) Je zakázáno do školy přinášet předměty, které rozptylují pozornost, ohrožují zdraví nebo narušují dobré mravy.

g) Účast či neohlášení stávajících situací bude považováno za závažné porušení školního řádu s následnými výchovnými opatřeními.