Nacházíte se zde:

Náplň - společná

Náplň maturitní zkoušky

Společná a profilová část maturtiní zkoušky  v roce 2024

 

    Seznam literárních děl     

     Verze.pdf

Tematické okruhy z cizích jazyků k ústní části Maturitní zkoušky

Anglický jazyk
 • Rodina
 • Práce a povolání
 • Domov a bydlení
 • Služby
 • Každodenní život
 • Společnost
 • Vzdělávání
 • Zeměpis a příroda
 • Volnočasové aktivity a zábava
 • Evropská Unie
 • Mezilidské vztahy
 • Možnosti práce v oblasti sociální péče nebo veřejné správy
 • Cestování a doprava
 • Práce s lidmi bez domova, závislými nebo zasaženými přírodní katastrofou
 • Zdraví a hygiena
 • Instituce zaměstnávající absolventy oboru VEŘEJNÁ SPRÁVA NEBO SOCIÁLNÍ ČINNOST
 • Stravování
 • Literatura, včetně odborné
 • Nakupování
 • Můj domov – ČESKÁ REPUBLIKA
vypracovala za ankglický jazyk Mgr. Taťána Blahutová
Ruský Jazyk
 • Rodina, sociální zabezpečení a pomoc rodinám
 • Práce a povolání, žádost o práci, přijímací pohovor, životopis
 • Domov a bydlení, prodej a koupě movité a nemovité věci
 • Služby, hotelnictví a turismus
 • Každodenní život, organizace volného času
 • Společnost, pravidla slušného chování a vystupování
 • Vzdělávání, povinná školní docházka
 • Zeměpis a příroda, reálie Ruska
 • Volnočasové aktivity a zábava, mimoškolní organizace
 • Evropská unie, členské státy
 • Mezilidské vztahy, komunikační dovednosti
 • Možnosti práce v oblasti sociální práce nebo veřejné správy, povolání
 • Cestování a doprava, pojištění, podmínky
 • Práce s lidmi bez domova, závislými nebo zasaženými přírodní katastrofou, životní prostředí, příspěvky státu
 • Zdraví a hygiena, zdravotní pojištění
 • Člověk, kterého mám rád, vzhled a charakterové vlastnosti
 • Stravování, veřejné stravování
 • Prázdniny a dovolená, cestovní ruch
 • Nakupování, DPH, inflace
 • Můj domov – Česká republika, prezident a politický systém, státní symboly

vypracovala za ruský jazyk Ing. Irina Romaněnko

 

Vyhláškou č. 232/2018 Sb. byla novelizována s účinností od 1. 11. 2018 vyhláška č. 177/2009 Sb o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle zákona č. 284/2020 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon):

Hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky

§ 24

(1) Každá zkouška profilové části je hodnocena zvlášť. Způsob a kritéria hodnocení každé zkoušky nebo její části včetně hranice úspěšnosti a způsob stanovení výsledného hodnocení zkoušek navrhuje ředitel školy, není-li dále stanoveno jinak, a nejpozději před začátkem konání první zkoušky schvaluje zkušební maturitní komise. Ředitel školy zveřejní schválený způsob hodnocení a schválená kritéria hodnocení podle věty druhé na veřejně přístupném místě ve škole a zároveň způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to nejpozději před začátkem konání první ze zkoušek profilové části.

(2) V případě, že se zkouška skládá z více částí konaných různou formou, jsou hodnoceny také části zkoušky. Hodnocení každé části zkoušky se zohlední v návrhu výsledného hodnocení zkoušky. V případě zkoušek z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka tvoří hodnocení písemné práce 40 % a hodnocení ústní zkoušky 60 % celkového hodnocení zkušebního předmětu.

(3) Pokud se zkouška skládá z více částí konaných různou formou, vykoná žák zkoušku úspěšně, pokud úspěšně vykoná všechny části dané zkoušky.

(4) Hodnocení každé zkoušky profilové části se provádí podle klasifikační stupnice

a) 1 - výborný,

b) 2 - chvalitebný,

c) 3 - dobrý,

d) 4 - dostatečný,

e) 5 - nedostatečný.

Pokud žák zkoušku nebo část zkoušky nekonal, uvádí se v protokolech u příslušného předmětu místo stupně prospěchu slovo „nekonal(a)“. Pokud žák nahradil zkoušku z cizího jazyka zkouškou podle § 19a, uvádí se v protokolech u příslušné zkoušky místo stupně prospěchu slovo „nahrazeno“.

(5) Hodnocení zkoušek s výjimkou písemné zkoušky, písemné práce a praktické zkoušky oznámí žákovi předseda zkušební maturitní komise veřejně ve dni, ve kterém žák tuto zkoušku nebo její část konal. Hodnocení písemné zkoušky, písemné práce a praktické zkoušky oznámí žákovi předseda zkušební maturitní komise bez zbytečného odkladu po vyhodnocení zkoušky zkušební maturitní komisí. Pokud se písemná zkouška, písemná práce a praktická zkouška konají před ústními zkouškami, oznámí žákovi předseda zkušební maturitní komise jejich hodnocení nejpozději v době konání ústních zkoušek.

(6) Žák vykoná zkoušku nebo část zkoušky úspěšně, pokud je hodnocen stupněm uvedeným v odstavci 4 písm. a) až d).