Nacházíte se zde:

PISA šetření

S D Ě L E N Í

 

Dne 16. 4. 2015 proběhne na naší škole hlavní šetření PISA 2015. Testování probíhá formou žákovských dotazníků v učebně výpočetní techniky. Obsahově se týká všech přírodovědných předmětů, vyučovaných na škole. Účastnit se budou patnáctiletí žáci. Nebude-li žák schopen (např. z důvodu nemoci) se testování zúčastnit, bude stanoven náhradní termín. V čase testování nelze používat mobilní telefon, ani jakýkoliv jiný elektronický přístroj!! Děkujeme za spolupráci.

 

CO JE PISA

 

PISA je zkratka pro projekt „Programme for International Student Assessment“ prováděný Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), který probíhá od roku 2000. Šetření PISA 2015 je jeho šestým cyklem a účastní se ho více než 70 zemí.

PISA

• je největší mezinárodní vzdělávací projekt;

• testuje patnáctileté žáky;

• zjišťuje připravenost žáků pro život v dospělosti;

• testuje matematickou, přírodovědnou a čtenářskou gramotnost žáků;

• sbírá související informace o vzdělávací praxi v účastnických zemích.

 

Důležitost šetření PISA spočívá ve využití výstupů

• jako informací o tom, jak jsou čeští žáci připraveni pro další vzdělávání či pro  

  vstup na pracovní trh;

• pro identifikaci oblastí pro zlepšení, které by měly být v centru pozornosti škol

  a tvůrců školské politiky;

• pro srovnání výsledků žáků a vzdělávacího prostředí různých zemí.

 

Více informací o projektu PISA naleznete na stránkách České školní inspekce www.csicr.cz nebo na jeho mezinárodních stránkách www.pisa.oecd.org.

 

Poznámka o důvěrnosti dat: Všechny údaje získané v projektu PISA jsou přísně důvěrné. V žádné zprávě o testování nejsou uváděna jména konkrétních jednotlivců nebo škol.

Cílem tohoto mezinárodního šetření je opakované zjišťování výsledků patnáctiletých žáků různých zemí v oblasti čtenářské, matematické a přírodovědné gramotnosti. Hlavním cílem je poskytnout tvůrcům školské politiky v jednotlivých zemích informace o úspěšnosti a efektivitě jejich vzdělávacích systémů.

PISA klade důraz na dovednosti a tzv. funkční gramotnosti, které mají význam pro uplatnění mladých lidí v dalším studiu nebo po vstupu na pracovní trh.