Nacházíte se zde:

Sociální činnost

Parametry oboru
Studijní obor: 75-41-M/01 Sociální činnost
Vstupní předpoklady žáků: Úspěšné ukončení základní školy, úspěšné absolvování přijímacího řízení, obor je určen pro hochy i dívky.
Délka a formy studia: 4 roky - denní studium
5 let - dálkové studium
Dosažený stupeň vzdělání: úplné střední odborné
Způsob ukončení: maturitní zkouška

Profil absolventa

Absolventi mají ukončené úplné střední odborné vzdělání profesního typu, což jim dává kvalitní základ pro uplatnění na trhu práce a taktéž připravenost po stránce sociálně společenské, komunikativní i praktické, nebo možnosti pokračování ve studiu na jazykových školách, vyšších odborných školách nebo školách vysokých. Profil se týká také jedinců s handicapem.

Po ukončení studia a úspěšném vykonání maturitní zkoušky je absolvent připraven pro vybrané specifické skupiny činností (osobní asistence, domácí péče, ústavní péče, péče o handicapované občany, dětské domovy, domovy pro seniory, organizace a sdružení, sociální pracovník v terénu apod.) Do této oblasti se řadí zabezpečování nezbytné péče o klienty, s cílem zachovat a podpořit co nejdéle jejich soběstačnost a sebeúctu (udržování životosprávy, osobní hygieny, zvyšování sebevědomí, pomoc při řešení náročných životních situacích, fyzických, psychických a sociálních potřeb.

V průběhu přípravy na budoucí povolání vykonávají žáci průběžnou i souvislou odbornou praxi v oboru, navštěvují kulturní, vědomostní a sportovní akce, účastní se odborných exkurzí, přednášek, besed, zážitkových preventivních programů, institucionálních návštěv a soutěží rozmanitého charakteru, v nichž dosahují mimořádných úspěchů a ocenění. Mimo uvedené odborné aktivity se žáci účastní zahraničních zájezdů, lyžařských a turistických soustředění.Aktivně se do dění zapojují i žáci se změněnou pracovní schopností.

Celoročně spolupracujeme s různými institucemi státní správy v oblasti veřejných i sociálních služeb. Účastníme se nejen bezplatných odborných praxí, ale také pomáháme různým organizacím, sdružením (např. Adra, Podané ruce, občanská sdružení a iniciativy) svou charitativní činností formou sbírek, výrobků našich žáků, kulturních programů a dalšími aktivitami.

Uplatnění absolventů na trhu práce

 • Sociální nebo administrativní činnost
 • Magistráty, obecní úřady
 • Úřady práce
 • Správa sociálního zabezpečení, odbory sociálních věcí-péče o mládež apod.
 • Kojenecké ústavy, dětské domovy, diagnostické ústavy
 • Ústavy pro handicapované občany
 • Pečovatelská nebo organizační činnost v domovech s pečovatelskou službou, v domovech důchodců, ústavech sociální péče státních, obecních i soukromých
 • Referenti sociálních orgánů státní správy a samosprávy
 • Terénní pečovatelská služba
 • Sociální práce – linky bezpečí, krizová centra
 • Centra prevence a pomoci sociálně patologických jevů
 • Zprostředkovatelské služby
 • Humanitární organizace
 • Nadace, charitativní organizace a sdružení
 • Práce s azylanty a etniky
 • Podnikání v sociálních službách
 • Asistenti klientů v zařízeních sociální péče
 • Možnosti pracovního uplatnění v zemích Evropské unie
 • Po úspěšném vykonání maturitní zkoušky lze studovat na VOŠ a VŠ všech směrů a zaměření

Kompetence absolventa

 • spolehlivá znalost českého jazyka (souvislé, jasné a srozumitelné vyjadřování v písemné i ústní formě)
 • dovednost kultivovaně se vyjadřovat a vhodně prezentovat své názory, dodržuje odbornou terminologii
 • dovednost vystupovat na veřejnosti a jednat s klienty taktně, s pochopením pro jejich problém, chápat a dodržovat důležité společenské normy
 • schopností využívat v interpersonálním styku i v osobním životě poznatky z psychologie
 • znalost a dodržování etiky
 • všeobecný kulturní rozhled
 • aktivní znalost cizího jazyka pro životní i pracovní uplatnění, motivace k prohlubování jazykových znalostí
 • chápaní a uplatňování zásad ústavního práva, důkladná znalost správního práva a všeobecný rozhled v dalších právních odvětvích
 • profesní přístup a odborná znalost práce v sociálním sektoru
 • základní znalosti a dovednosti z ekonomiky, porozumění a zpracování získaných údajů (grafy, diagramy, tabulky)
 • dovednost zpracovávat a vést příslušnou dokumentaci a další písemnosti
 • schopnost využívat výpočetní a kancelářské techniky (zpracovává běžné písemnosti podle pravidel normalizované úpravy v českém i v cizím jazyce, pracuje v programech Microsoft Office včetně grafiky, multimédií, elektronické pošty, ovládá klávesnici desetiprstovou hmatovou metodou)
 • pracuje na programech rozvoje euroregionu s možností mezinárodní spolupráce
 • s porozuměním naslouchat lidem, zúčastňovat se a využívat poznatky z mluvených projevů, pořizovat si poznámky
 • umět získávat a podávat potřebné informace, je schopen se vyjadřovat o běžných věcech i o odborné problematice
 • umí pracovat v týmu, je schopen upevňovat kolektivní a interpersonální vztahy
 • adekvátně jednat s lidmi, pomáhat a přizpůsobit se daným podmínkám

Ke studiu oboru vzdělávání Sociálni činnost jsou uchazeči přijímáni

tehdy, pokud řádně ukončili povinnou školní docházku a splnili kritéria pro přijetí v přijímacím řízení. Podmínky přijímacího řízení pro daný školní rok vždy stanoví a zveřejní ředitelka školy nejpozději k datu 31.října v tom kterém roce (webové stránky školy www.ssosfm.cz). K průběhu přijímacího řízení ustanoví ředitelka školy komisi do 31. ledna v tom kterém roce.

Způsob ukončení a doklad o dosažení středního vzdělání:

vysvědčení o ukončení čtvrtého ročníku, maturitní zkouška, vysvědčení o maturitní zkoušce

Zdravotní způsobilost:

Podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče o vzdělávání jsou uvedeny v soustavě oborů vzdělání, které jsou stanovené zákonem č.561/2004 Sb. § 83 odst.5. Ke studiu je požadováno potvrzení lékaře o způsobilosti ke studiu v případě, že žák má jakékoliv, byť i částečné zdravotní omezení. Žáky se zdravotním omezením však integrujeme, spolupracujeme s lékaři, PPP, SPC. Škola má vlastního psychologa i speciálního pedagoga. Kolektiv pedagogů vytváří pro handicapované žáky na základě odborných vyjádření a posouzení stavu žáka individuální studijní plány