Nacházíte se zde:

Výsledky přijímacího řízení

Zveřejnění výsledků přijímacího řízení.

Zveřejnění výsledků přijímacího řízení za 2. kolo viz níže

Třetí kolo

Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2024/2025 a kritérií pro přijetí ke studiu

 

Ředitelka Soukromé střední odborné školy Frýdek-Místek, s.r.o., vyhlašuje 3. kolo PŘ pro uchazeče o studium ve školním roce 2024/25 do oboru vzdělání s maturitní zkouškou (denní studium)

Ředitelka školy určuje obor vzdělávání, do kterých se bude konat přijímací řízení takto: 75-41-M/01 Sociální činnost.

Ředitelka školy určuje počet přijímaných uchazečů pro tento obor 11

Ředitelka školy určuje jednotná kritérium a způsob hodnocení pro tento obor takto:

Rozhodujícím kritériem pro přijetí ke vzdělávání do všech uvedených oborů je pořadí, které je určeno celkovým počtem získaných bodů z pohovoru s ŘŠ /20 bodů a hodnocení na vysvědčeních ze ZŠ 8. třídy ZŠ (druhé pololetí) a 9. třídy ZŠ (první pololetí) - max. 20 bodů.

Maximální celkový počet bodů, který může uchazeč dosáhnout je 40 bodů.

Pohovor /7 minut/ s ředitelkou školy / 5 - 10 - 15 - 20 bodů/

Hodnocení ze ZŠ - 20 bodů max. 1,00-1,50 = 20b. /1,51-1,80=15b. /1,81-2,20=10b. /2,21-2,50=5b. / 2,51→0b./

v případě rovnosti bodů dvou a více uchazečů pro jasné určení jednoznačného pořadí stanoveny v následujícím pořadí:

1. hodnocení z předmětu český jazyk a cizí jazyk za 1. pol. 9. tř.

2. hodnocení z předmětu český jazyk a cizí jazyk za 2. pol. 8. tř.

3. hodnocení z předmětu český jazyk a cizí jazyk za 1. pol. 8. tř.

UPOZORNĚNÍ:

ředitelka školy nestanovuje hranici úspěšnosti v celkovém hodnocení při PŘ / školní přijímací zkoušky (ŠPZ se nekoná)

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke studiu je součástí přihlášky ke studiu na obor Sociální činnost

průběh a způsob hodnocení uchazečů v 3. kole („cizinci“) je stejný jako u ostatních uchazečů

Ředitel školy určuje náležitosti (přílohy přihlášky) nutné pro zahájení PŘ 3. kola do uvedených oborů takto:

Vysvědčení z předchozího vzdělávání 8 a 9 třída (povinná příloha)

Doporučení pro úpravu podmínek přijímacího řízení (pouze v případě, že uplatňujete uzpůsobení)

V případě „cizinců“ kopie dokladu o dočasné ochraně; dle § 20 odst. 4 školského zákona

 

Vydáno ve Frýdku-Místku dne 21. 06. 2024

Třetí a další kola přijímacího řízení a jejich termíny a způsob konání jsou zcela na rozhodnutí škol. Termín pro podávání přihlášek je stanoven od 28. 6. 2024. Způsob podání přihlášky do 3. a dalších kol. Přihláška se podává výhradně na listinném tiskopisu (osobním doručením do školy, poštou, datovou schránkou). Doporučujeme nejprve kontaktovat ředitelku školy tel: 603 574 554, e-mail: miluse.pacikova@ssosfm.cz datová schránka ewj3ffi

Vzdání se přijetí ve 3. a dalších kolech. Uchazeč nemůže být přijat na školu v 3. kole, pokud je přijat v jiné škole a nevzdá se tam přijetí.

Druhé kolo

Seznamy přijatých uchazečů ve 2. kole studijních oborů:
68-43-M/01 a 75-41-M/01

PŘIHLÁŠKY PRO DRUHÉ KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PODÁVAJÍ UCHAZEČI O STUDIUM PROSTŘEDNICTVÍM ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ DO ELEKTRONICKÉHO SYSTÉMU DIPSY VE DNECH OD 21.5.2024 DO 24.5.2024.
DĚKUJEME ZA DŮVĚRU A TĚŠÍME SE NA VÁS.

První kolo

Veřejnosprávní činnost 

Sociální činnost

Vzor odvolání proti nepřijetí žáka na střední školu