Nacházíte se zde:

Zpracování osobních údaju

Informace o zpracování osobních údajů ve škole

 

Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s. r. o., T. G. Masaryka 456, 738 01 Frýdek-Místek, dále jen „škola“ jako správce osobních údajů zpracovává údaje v níže uvedených případech (např. případ vedení dokumentace školy).

Na školu je možno se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky ID: ewj3ffi, e-mailem na adrese:  miluse.pacikova@ssosfm.cz  nebo poštou na adrese Soukromá střední odborná škola, s. r. o., T. G. Masaryka 456, 738 01  Frýdek - Místek.

Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vnést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Jmenovaným pověřencem pro školu je Ing. Pavel Bohanes.

V rámci zajišťování svých činností provádí organizace, která je správcem osobních údajů, jejich zpracování zejména pro tyto účely:

 • přijímací řízení do prvního ročníku
 • zajištění středního vzdělávání
 • zapojení do vzdělávacího programu Evropské unie
 • jazykové vzdělávání
 • další vzdělávání pedagogických pracovníků

Informace o zpracování osobních údajů:

Právním základem pro zpracování osobních údajů je podle čl. 6. odst. 1 písm. c) GDPR splnění právní povinnosti, která se na příspěvkovou organizaci vztahuje.

 • Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám, pokud povinnost jejich předání orgánům, úřadům či institucím není organizaci uložena zvláštním právním předpisem.
 • Při zpracování osobních údajů u organizace nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů občanů.
 • Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.
 • Máte právo:
  • požadovat umožnění přístupu k osobním údajům dítěte (žáka),
  • požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že osobní údaje zpracovávané u organizace jsou nepřesné),
  • požadovat vymazání osobních údajů dítěte nebo žáka, popř. požadovat omezení jejich zpracování,
  • podat stížnost u dozorového orgánu.
  • Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).
 • Svá práva vůči organizaci uplatňujte cestou pověřence pro ochranu osobních údajů.

Pro zajištění vedení dokumentace školy, v souladu s ustanovením § 28 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zpracovává škola o žácích následující typy údajů:

Jméno a příjmení; rodné číslo (popřípadě datum narození, nebylo-li rodné číslo žáku přiděleno např. u cizích státních příslušníků); státní občanství; místo narození; místo trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince nebo místo pobytu v zahraničí, nepobývá-li žák na území České republiky; údaje o předchozím vzdělávání, včetně dosaženého stupně vzdělání; datum zahájení vzdělávání ve škole; údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání ve škole; vyučovací jazyk; údaje o znevýhodnění žáka; údaje o mimořádném nadání žáka; údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných žákovi školou; a o závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského zařízení; údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání; datum ukončení vzdělávání ve škole a údaje o maturitní zkoušce, jíž bylo vzdělávání ve střední škole ukončeno.

 

Ve Frýdku-Místku 17.5.2018                                          Mgr. Miluše Pacíková

                                                                              ředitelka školy a jednatel společnosti