Nacházíte se zde:

Veřejnosprávní činnost

Parametry oboru
Studijní obor: 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost
Vstupní předpoklady žáků: Úspěšné ukončení základní školy, absolvování přijímacího řízení, popř. přestup z učebního oboru nebo jiné střední školy, obor je určen pro hochy i dívky.
Délka a formy studia: 4 roky - denní studium
5 let - dálkové studium
v urč. případech možnost studia zkráceného
Dosažený stupeň vzdělání: úplné střední odborné profesního typu
Způsob ukončení: maturitní zkouška

Profil absolventa

Absolventi mají ukončené úplné střední odborné vzdělání profesního typu, což jim dává kvalitní základ pro uplatnění na trhu práce a taktéž připravenost po stránce sociálně společenské, komunikativní i praktické, nebo možnosti pokračování ve studiu na jazykových školách, vyšších odborných školách nebo školách vysokých. Profil se týká také jedinců s handicapem.

Po ukončení studia a úspěšném vykonání maturitní zkoušky je absolvent připraven pracovat jako referent státní správy nebo referent samosprávy na obecních, městských a magistrátních úřadech či jako referent státní správy na územních, ústředních nebo jiných orgánů státní správy a samosprávy. Náplní práce může být např. hospodaření s majetkem obce, vedení evidencí podle závazně platných právních předpisů, vedení agend správních a samosprávných komisí, výkon prací souvisejících s vystavováním úředních dokladů, určováním, vyměřováním a vybíráním dávek a poplatků, se správním řízením apod.

V průběhu přípravy na budoucí povolání vykonávají žáci průběžnou i souvislou odbornou praxi v oboru, navštěvují kulturní, vědomostní a sportovní akce, účastní se odborných exkurzí, přednášek, besed, zážitkových preventivních programů, institucionálních návštěv a soutěží rozmanitého charakteru, v nichž dosahují mimořádných úspěchů a ocenění. Mimo uvedené odborné aktivity se žáci účastní zahraničních zájezdů, lyžařských a turistických soustředění.Aktivně se do dění zapojují i žáci se změněnou pracovní schopností.

Celoročně spolupracujeme s různými institucemi státní správy v oblasti veřejných i sociálních služeb. Účastníme se nejen bezplatných odborných praxí, ale také pomáháme různým organizacím, sdružením (např. Adra, Podané ruce, občanská sdružení a iniciativy) svou charitativní činností formou sbírek, výrobků našich žáků, kulturních programů a dalšími aktivitami.

Uplatnění absolventů na trhu práce

 • POLICIE ČR, ARMÁDA ČR
 • Celní správa - celní deklarant - referent dopravy a přepravy
 • Správa požární ochrany
 • Bezpečnostní agentury
 • Magistráty a obecní úřady
 • Krajské úřady
 • Statistické úřady
 • Správy sociálního zabezpečení
 • Podnikatelská sféra
 • Banky, pojišťovny, spořitelny
 • Zdravotní pojišťovny
 • Živnostenské úřady
 • Soudní a advokátní zapisovatelé
 • Finanční úřad, Katastrální úřad
 • Referenti oblastních ministerstev
 • Cestovní kanceláře, realitní kanceláře…
 • Sekretariáty soukromých firem a státních podniků
 • Úřad práce a další instituce státní správy
 • Po úspěšném vykonání maturitní zkoušky lze studovat na VOŠ a VŠ všech směrů i zaměření

Kompetence absolventa

 • spolehlivá znalost českého jazyka (souvislé, jasné a srozumitelné vyjadřování v písemné i ústní formě,)
 • dovednost kultivovaně se vyjadřovat a vhodně prezentovat své názory, dodržuje odbornou terminologii
 • dovednost vystupovat na veřejnosti a jednat s klienty taktně, s pochopením pro jejich problém, chápat a dodržovat důležité společenské normy
 • schopností využívat v interpersonálním styku i v osobním životě poznatky z psychologie
 • znalost a dodržování etiky státního úředníka
 • všeobecný kulturní rozhled
 • aktivní znalost cizího jazyka pro životní i pracovní uplatnění, motivace k prohlubování jazykových znalostí
 • chápaní a uplatňování zásad ústavního práva, důkladná znalost správního práva a všeobecný rozhled v dalších právních odvětvích
 • znalosti v oblasti organizace a řízení státní správy a samosprávy, podnikatelských subjektů
 • základní znalosti a dovednosti z ekonomiky, porozumění a zpracování získaných údajů (grafy, diagramy, tabulky)
 • dovednost zpracovávat a vést příslušnou dokumentaci a další hospodářské písemnosti
 • schopnost využívat výpočetní a kancelářské techniky (zpracovává běžné písemnosti podle pravidel normalizované úpravy v českém i v cizím jazyce, pracuje v programech Microsoft Office včetně grafiky, multimédií, elektronické pošty, ovládá klávesnici desetiprstovou hmatovou metodou)
 • pracuje na programech rozvoje euroregionu s možností mezinárodní spolupráce
 • s porozuměním naslouchat lidem, zúčastňovat se a využívat poznatky z mluvených projevů, pořizovat si poznámky
 • umět získávat a podávat potřebné informace, je schopen se vyjadřovat o běžných věcech i o odborné problematice
 • umí pracovat v týmu, je schopen upevňovat kolektivní a interpersonální vztahy
 • adekvátně jednat s lidmi, pomáhat a přizpůsobit se daným podmínkám

Ke studiu oboru vzdělávání Veřejnosprávní činnost jsou uchazeči přijímáni

tehdy, pokud řádně ukončili povinnou školní docházku a splnili kritéria pro přijetí v přijímacím řízení. Podmínky přijímacího řízení pro daný školní rok vždy stanoví a zveřejní ředitelka školy nejpozději k datu 31. října v tom kterém roce. K průběhu přijímacího řízení ustanoví ředitelka školy komisi do 31. ledna v tom kterém roce.

Způsob ukončení a doklad o dosažení středního vzdělání:

vysvědčení o ukončení čtvrtého ročníku, maturitní zkouška, vysvědčení o maturitní zkoušce

Zdravotní způsobilost:

Podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče o vzdělávání jsou uvedeny v soustavě oborů vzdělání, které jsou stanovené zákonem č.561/2004 Sb. § 83 odst.5. Ke studiu je požadováno potvrzení lékaře o způsobilosti ke studiu v případě, že žák má jakékoliv, byť i částečné zdravotní omezení. Žáky se zdravotním omezením však integrujeme, spolupracujeme s lékaři, PPP, SPC. Škola má vlastního psychologa i speciálního pedagoga. Kolektiv pedagogů vytváří pro handicapované žáky na základě odborných vyjádření a posouzení stavu žáka individuální studijní plány.