Nacházíte se zde:

Rada školy

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon), je zřízena dle § 167 na naší škole školská rada. Její kompetence vycházejí z téhož zákona § 168.

Rada školy (§ 168 odst.1 zákona č.561/2004 Sb.):Vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování

  • Schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
  • Schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny
  • Schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách
  • Podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje
  • Projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
  • Projednává inspekční zprávy České školní inspekce
  • Podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy

Zřízení rady školy

Jednací řád

Volební řád