Nacházíte se zde:

Aktuální informace

Informace k návrhu elektronizace přijímacího řízení na střední školy

Informace k návrhu elektronizace přijímacího řízení na střední školy

Vzhledem k tomu, že konečná podoba obou právních předpisů bude dána až vyhlášením ve Sbírce zákonů, má proto níže uvedený text informativní charakter a informuje o změnách tak, jak jsou navrženy.

Úpravy přijímacího řízení směřují ke zjednodušení a digitalizaci procesů u všech zainteresovaných stran (uchazeči a zákonní zástupci, školy, Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání). Významnou výhodou bude skutečnost, že v okamžiku vydání rozhodnutí o přijetí bude eliminována doba nejistoty, která souvisela s možností podání zápisových lístků v desetidenní lhůtě. Díky prioritnímu seřazení škol na přihlášce budou mít všichni zainteresovaní okamžitou informaci o své škole, a tedy zmizí problém s velkým počtem neumístěných uchazečů v přijímacím řízení. Už nebudou aplikovány zápisové lístky.

Obsah jednotné přijímací zkoušky (dále jen „JPZ“) se nemění a na zákonné koncepci školních zkoušek se také nic nemění. Výsledky z předchozího vzdělávání nicméně už nebudou povinným kritériem – záleží na každé střední škole, jestli a jak je bude zohledňovat.

Součástí legislativních úprav je navýšení počtu přihlášek ze dvou na tři (popř. až pět v případě podávávání přihlášek do oborů vzdělání s talentovou zkouškou) a jejich prioritizace, resp. stanovení pevného pořadí na přihlášce dle volby uchazeče. Díky digitalizaci procesu přijímání bude tímto způsobem každý uchazeč přijat pouze do jedné školy, a to do té, ve které uspěl a byla u něho více preferovaná, a zároveň s tím odpadne odevzdávání zápisových lístků do škol, kam byl uchazeč přijat. Vzhledem k tomu, že nový zákon bude účinný až od 1. ledna 2024, mají základní školy povinnost uchazečům o obory vzdělání s talentovou zkouškou vydat do 30. listopadu 2023 zápisový lístek; uchazeči je však nikomu již dle nové právní úpravy nebudou nakonec odevzdávat. Současně upozorňujeme, že ministerstvo již stanovilo termíny konání JPZ ve školním roce 2023/2024 [1] pro přijetí do prvního ročníku oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou. JPZ je stanovena v řádném termínu na dny: pátek 12. dubna 2024 a pondělí 15. dubna 2024 pro čtyřleté obory vzdělání včetně nástavbového studia; úterý 16. dubna 2024 a středu 17. dubna 2024 pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií.

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny pondělí 29. dubna 2024 a úterý 30. dubna 2024.

 

Digitalizace přijímacího řízení na střední školy přinese tyto hlavní změny

 • Evidence všech přihlášek, jak do maturitních oborů, tak nematuritních v jednotném informačním systému.
 • Možnost podat v 1. a ve 2. kole přihlášky až do 3 oborů vzdělání (až 5 v případě podání 2 přihlášek do oborů vzdělání s talentovou zkouškou), toto se bude týkat oborů vzdělání s maturitní zkouškou i nematuritních oborů.
 • Změnu některých termínů souvisejících s přijímacím řízením do středních škol, zejm. jde o termín pro podávání přihlášek do oborů středního vzdělání bez talentové zkoušky, který je stanoven do 20. února 2024; dále pak termíny pro konání školních přijímacích zkoušek a termín pro vyhlášení výsledků přijímacího řízení. Konkrétní harmonogramy a termíny budou součástí připravované metodiky. V roce 2024 bude možné podat přihlášku nejdříve od 1. února, v letech následujících to bude možné, jakmile školy zveřejní svá kritéria.
 • Podat přihlášky bude možné plně elektronickou formou s ověřením zákonného zástupce (nebo zletilého uchazeče) prostřednictvím Identity občana. Elektronická forma přináší zjednodušení administrativních procesů všech účastněných stran. Dále bude umožněno podat přihlášky listině s podporou elektronického systému nebo jen v listinné podobě na tiskopisu.
 • Zachování 2 pokusů možnosti konat testy JPZ. Nově budou mít 2 pokusy i uchazeči, kteří se hlásí pouze na jeden maturitní obor.
 • Školní část přijímacích zkoušek bude skládána v průběhu delšího období, a to i před konáním JPZ.
 • Systém bude bezprostředně po vyhodnocení výsledků přijímacích zkoušek (JPZ a školní části) na základě prioritizace přiřazovat uchazeče ke konkrétním oborům vzdělání do konkrétních škol.
 • Principy konání druhého kola přijímacího řízení jsou nastaveny podobně jako kolo první, a to včetně jednotných termínů a povinnosti zohlednit v rámci kritérií pro přijetí JPZ. V rámci druhého kola je povinně aplikován výsledek JPZ z kola prvního.
 • V případě, že uchazeč nebude chtít nastoupit do určené školy, bude mít možnost v dané škole podat „vzdání se“ svého místa a zúčastnit se následujících kol přijímacího řízení.
 • Třetí a další kola již jednotně nejsou stanovena, je ponecháno v kompetenci ředitelů škol (informační systém zde plní pouze formu registrační kontrolní).
 •  

Informační zdroje

Ministerstvo připravuje širokou informační kampaň, která bude spuštěna v průběhu listopadu. V rámci ní je počítáno s různými formami předávání důležitých informací všem aktérům. Půjde zejména o:

 • kontaktní kampaň ve všech krajích/krajských městech,
 • webináře, videa a tutoriály,
 • profesionální helpdesk,
 • metodické a informační materiály pro školy, uchazeče i zákonné zástupce.

Všechny potřebné informace budou pro všechny aktéry shromažďovány na jednom místě, v nejbližších dnech budou spuštěny webové stránky, které budou průběžně aktualizovány a doplňovány.

 

Poslední změna: 14.11.2023 - 17:10 Zpět