Nacházíte se zde:

Informace

Maturitní zkouška

Maturitní zkouška se koná podle příslušných ustanovení (§ 74, § 77 a následující) školského zákona a podle vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů.

V jarním zkušebním období se maturitní zkoušky konají dle maturitního kalendáře. Písemné zkoušky a praktické zkoušky profilové části je možné konat v jarním zkušebním období dle maturitního kalendáře. V případech, kdy to povaha zkoušky vyžaduje, je možné v jarním i podzimním zkušebním období konat praktickou zkoušku profilové části i v dřívějším termínu.

Nabídku povinných a nepovinných zkoušek profilové části určí ředitel školy podle rámcového a školního vzdělávacího programu, včetně formy a témat těchto zkoušek, a zveřejní toto své rozhodnutí na veřejně přístupném místě ve škole a současně též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to nejpozději 7 měsíců před konáním první zkoušky profilové části maturitní zkoušky.

Předsedy zkušebních maturitních komisí jmenuje příslušný krajský úřad do konce února daného roku, jmenování je platné pro daný kalendářní rok. Místopředsedy a další členy zkušebních maturitních komisí jmenuje ředitel školy do 31. daného roku pro jarní zkušební období a do 30. června daného roku pro podzimní zkušební období. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV) jmenuje maturitního komisaře pro danou školu, pro jarní zkušební období do 28. února daného roku a pro podzimní zkušební období do 30. června daného roku. CZVV také jmenuje hodnotitele písemných prací pro zkušební předměty český jazyk a literatura a cizí jazyk. Zadavatele jmenuje ředitel školy pro jarní a podzimní zkušební období nejpozději jeden měsíc před termínem konání didaktických testů a písemných prací.

Žáci se přihlašují k maturitní zkoušce, opravné zkoušce nebo náhradní zkoušce podáním přihlášky k maturitní zkoušce řediteli školy, a to nejpozději do 15. listopadu daného roku pro jarní zkušební období a nejpozději do 25. června daného roku pro podzimní zkušební období. Žáci mají 5 vyučovacích dnů volna k přípravě na konání maturitní zkoušky, termín stanoví ředitel školy.

Jarní zkušební období

Společná část maturitní zkoušky

Didaktické testy a písemné práce společné části se konají dle maturitního kalendáře. Konkrétní termíny konání didaktických testů a písemných prací určí MŠMT nejpozději 1. září daného roku a jednotné zkušební schéma pro konání didaktických testů a písemných prací určí do 31. prosince daného roku; tyto údaje zveřejní MŠMT způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Ústní zkoušky společné části se konají dle maturitního kalendáře. Konkrétní termíny ústních zkoušek společné části stanoví ředitel školy nejpozději dva měsíce před jejich konáním.

Výsledky didaktických testů zpřístupní CZVV ředitelům škol prostřednictvím informačního systému Centra nejpozději 15. května daného roku. Následující pracovní den po zpřístupnění výsledků je ředitel školy zpřístupní žákům formou výpisu výsledků didaktického testu. Výsledky písemných prací zpřístupní CZVV řediteli školy do 3 pracovních dnů od shromáždění hodnocení všech písemných prací žáků dané školy.

Profilová část maturitní zkoušky

Zkoušky profilové části konané před zkušební maturitní komisí (tj. ústní zkoušky a obhajoby maturitních prací) se konají v dle maturitního kalendáře. Písemné zkoušky a praktické zkoušky profilové části je možné konat již od 2. dubna daného roku. Konkrétní termíny zkoušek stanoví ředitel školy nejpozději dva měsíce před jejich konáním, a to tak, aby se nepřekrývaly s jednotným zkušebním schématem společné části.

Celkové hodnocení maturitní zkoušky v jarním zkušebním období na základě výsledků zkoušek společné části a výsledků zkoušek profilové části provede CZVV a zpřístupní je prostřednictvím informačního systému řediteli školy nejpozději do 3 pracovních dnů od shromáždění výsledků všech zkoušek za jednotlivou školu.

Ředitel školy na základě údajů zpracovaných CZVV vydá žákovi, který vykonal úspěšně obě části maturitní zkoušky, vysvědčení o maturitní zkoušce, a to nejpozději do 3 pracovních dnů od zpřístupnění údajů v informačním systému Centra.

Podzimní zkušební období

Společná část maturitní zkoušky

Didaktické testy a písemné práce společné části se konají dle maturitního kalendáře. Konkrétní termíny konání didaktických testů a písemných prací určí MŠMT do 1. února daného roku a jednotné zkušební schéma pro konání didaktických testů a písemných prací určí do 15. srpna daného roku; tyto údaje zveřejní MŠMT způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Ústní zkoušky společné části se konají dle maturitního kalendáře. Konkrétní termíny ústních zkoušek společné části stanoví ředitel školy nejpozději dva měsíce před jejich konáním.

Výsledky didaktických testů zpřístupní CZVV ředitelům škol prostřednictvím informačního systému nejpozději 10. září daného roku. Následující pracovní den po zpřístupnění výsledků je ředitel školy zpřístupní žákům. Výsledky písemných prací zpřístupní CZVV řediteli školy do 3 pracovních dnů od shromáždění hodnocení všech písemných prací žáků dané školy.

Profilová část maturitní zkoušky

Zkoušky profilové části všech forem se konají v období od 1. září do 20. září daného roku. Konkrétní termíny zkoušek stanoví ředitel školy nejpozději dva měsíce před jejich konáním, a to tak, aby se nepřekrývaly s jednotným zkušebním schématem společné části.

Celkové hodnocení maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období na základě výsledků zkoušek společné části a výsledků zkoušek profilové části provede CZVV a zpřístupní je prostřednictvím informačního systému řediteli školy nejpozději do 3 pracovních dnů od shromáždění výsledků všech zkoušek jednotlivého žáka.

Ředitel školy na základě údajů zpracovaných CZVV vydá žákovi, který vykonal úspěšně obě části maturitní zkoušky, vysvědčení o maturitní zkoušce, a to nejpozději do 3 pracovních dnů od zpřístupnění údajů v informačním systému Centra (  http://www.novamaturita.cz).


Informace budou upřesňovány dle zákonných ustanovení MŠMT ČR -  více