Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o.

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Jednotné zkušební schéma pro přijímací řízení 2021

 

V souladu s § 60 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s vyhláškou č.353/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů (Školský zákon), ředitelka školy vyhlašuje:

 

Termíny přijímacího řízení pro uchazeče hlásící se do prvního ročníku čtyřletého denního studia studijních oborů Veřejnosprávní činnost 68-43-M/01 a Sociální činnost 75-41-M/01.

 

Přijímací zkoušky se konají formou centrálně zadávaných jednotných testů, společností CERMAT.

1. termín

 • pondělí 12. dubna 2021 – pro uchazeče z deváté třídy základní školy
 • středa 12. května 2021 – náhradní termín pro všechny uchazeče, 

2. termín

 • úterý 13. dubna 2019 – pro uchazeče z deváté třídy základní školy
 • čtvrtek 13. května 2019 – náhradní termín pro všechny uchazeče,

Nedílnou součástí tohoto vyhlášení jsou kritéria přijímacího řízení do prvního ročníku obou uvedených oborů vzdělání.

Písemná přijímací zkouška se koná z českého jazyka a literatury a matematiky formou testů, zpracovaných společností CERMAT a bude vycházet z příslušných vzdělávacích oblastí RVP pro základní vzdělávání.

Uchazeči o studium kteréhokoliv studijního oboru denní formy studia musí podat řádnou přihlášku pro první kolo přijímacího řízení do 1. března 2021. Podání je možné osobně na sekretariátu školy v pracovních dnech, nebo prostřednictvím pošty. Rozhodující je datum doručení přihlášky.

Jednotná přijímací zkouška u studijních oborů dálkového studia, nebo při přestupu z jiné školy, či jiném předchozím vzdělání, než základním, se nekoná.

Přijímací zkoušky se konají formou centrálně zadávaných jednotných testů z českého jazyka a literatury a matematiky. Uchazeči jsou přijímáni podle dosaženého bodového výsledku u jednotlivých testů z  českého jazyka a literatury, matematiky, průměrného prospěchu za 2. pololetí 8. ročníku ZŠ a 1. pololetí 9. ročníku ZŠ. Maximální souhrnný počet dosažených bodů je 44 (dle tabulky).

 

BODY

MAT

ČJL

PROSPĚCH 8. ROČ. II. POL.

BODY ZA PROSPĚCH

PROSPĚCH 9. ROČ. I. POL.

BODY ZA PROSPĚCH

50

-

45

11

11

1,00

-

1,50

11

1,00

-

1,50

11

44

-

40

10

10

1,51

-

2,00

10

1,51

-

2,00

10

39

-

30

9

9

2,01

-

2,20

9

2,01

-

2,20

9

29

-

20

8

8

2,21

-

2,40

8

2,21

-

2,40

8

19

-

17

7

7

2,41

-

2,60

7

2,41

-

2,60

7

16

-

14

6

6

2,61

-

2,80

6

2,61

-

2,80

6

13

-

11

5

5

2,81

-

3,00

5

2,81

-

3,00

5

10

-

8

4

4

3,01

-

3,20

4

3,01

-

3,20

4

7

-

5

3

3

3,21

-

3,40

3

3,21

-

3,40

3

4

-

2

2

2

3,41

-

3,60

2

3,41

-

3,60

2

2

-

1

1

1

3,61

-

3,80

1

3,61

-

3,80

1

0

   

0

0

3,81

-

4,00

0

3,81

-

4,00

0

 

CERMAT zpřístupňuje hodnocení uchazeče do konce dubna 2019.

Uchazeči, kteří splní podmínky pro přijetí a nebudou ke vzdělávání z důvodu nedostatečné kapacity oboru přijati, se budou moci odvolat prostřednictvím svého zákonného zástupce. Odvolání lze podat k rukám ředitelky střední školy Mgr. Miluše Pacíkové, do tří pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí.

U uchazečů cizinců, kteří v souladu s právními předpisy nekonají test z českého jazyka a literatury, se použije tzv. redukované pořadí stanovené CERMATEM na základě umístění v testu z matematiky.

Znalost českého jazyka ověří škola rozhovorem.

 

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami budou mít upraveny podmínky přijímací zkoušky na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení.

 

Při přijímacích zkouškách vám uchazečům i vašim zákonným zástupcům přeje kolektiv pedagogů naší školy klid, pohodu a pevné nervy, abyste odcházeli s dobrým a radostným pocitem zpět do vašich domovů.

 

 

 

Ve Frýdku-Místku 10. 1. 2019                                                                  Mgr. Miluše Pacíková

                                                                                                                         ředitelka školy

 

 

Soubory ke stažení

tiskopis přihlášky pokyny k vyplnění přihlášky doručení přihlášky

Denní forma vz

ke stažení

ke stažení ke stažení

Dálková forma vz

  ke stažení

 

Vyhláška o přijímacím řízení

ke střednímu vzdělávání

ke stažení

Přihlášky v tabulkovém procesoru mají 2 listy (ouška)

Další informace

Maturitními předměty jsou...

v oboru Veřejnosprávní činnost:

 • Český jazyk a literatura
 • Cizí jazyk nebo matematika (dle vlastního výběru studenta)
 • Právo
 • Veřejná správa
 • Praktická zkouška (závěrečná práce z předmětu praxe - denní i dálkové studium)

v oboru Sociální činnost:

 • Český jazyk a literatura
 • Cizí jazyk nebo matematika (dle vlastního výběru studenta)
 • Pedagogika a psychologie
 • Sociální péče a pečovatelství
 • Praktická zkouška (závěrečná práce z předmětu praxe - denní i dálkové studium)

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří naše škola nevyhlásila, neboť se na Vás v případě Vašeho zájmu těšíme k prohlídce školy kdykoliv v průběhu školního roku, k osobnímu pohovoru po předchozí telefonické domluvě.

Školné

V případě přijetí ke studiu pro aktuální školní rok je stanoveno školné:

 • Denní studium ⇒12.000,- Kč/školní rok
 • Dálkové studium ⇒10.000,- Kč/školní rok
   

Naše činnost a aktivity

Celoročně spolupracujeme a různými institucemi stát.správy v oblasti veřejných i sociálních služeb. Účastníme se nejen bezplatných odborných praxí ale také pomáháme různým organizacím, sdružením (např. ADRA, Podané ruce, občanská sdružení a niciativy) svou charitativní činností, formou sbírek, výrobků našich studentů, kulturních programů a dalšími aktivitami.

Rovněž spolupracujeme s dětskými domovy, domovy důchodců, a organizacemi nabízejícími pomoc handicapovanými spoluobčanům.

V rámci aplikace sociálního přístupu ke vzdělávání ke studiu na naší škole přijímáme také tzv. integrované studenty a příslušníky menšinových etnik.

Studenti získávají cenné praktické zkušenosti formou odborných praxí ve spolupracujících institucích dle zaměření svého studia. Studenti také školu reprezentují v řadě mimoškolních aktivit, ať už sportovních či kulturních a jazykových.


 Dále bychom vás chtěli upozornit na nové znění § 60a odst. 6 školského zákona. Zápisový lístek odevzdá uchazeč řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

Další podstatná změna nastala v § 60a odst. 7 školského zákona. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to však neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek ve škole, do níž byl přijat na základě odvolání.


 Přihlásit se:
Zapomenuté heslo?
PIXIO | Internetová agentura Zavřít